มี.ค. 14

นิตยสารกีฬากับสังคม

             นิตยสารที่มีเนื้อหาสำหรับผู้อ่านทั่วไป นิตยสารประเภทนี้บางคนเรียกว่า นิตยสารที่คนทั่วไปสนใจ หรือนิตยสารสำหรับผู้ซื้อทั่วไป (general consumer magazines) บางคนก็จัดนิตยสารประเภทนี้เป็นพวกนิตยสารสำหรับมวลชนทั่วไป (magazines for the masses) ในเมืองไทยนิตยสารที่จัดว่าเป็นนิตยสารทั่วไป

             โดยวัดจากจำนวนจำหน่ายนั้นคงไม่มีแต่ถ้าจะดูจากเนื้อหาทั่วไปแล้วก็มีอยู่บ้างเหมือนกัน เช่นนิตยสารฟ้าเมืองไทย ที่หยุดพิมพ์ไปแล้ว นิตยสารสารคดี และนิตยสารอื่น ๆ ที่มีเนื้อหากว้าง ๆทั่วไปในทำนองเดียวกัน ซึ่งอาจรวมทั้งนิตยสารข่าวทั่วไปที่นิตยสารสำหรับครอบครัว เช่น นิตยสารผู้หญิงเป็นต้น

แต่วันนี้ผมจะพูดถึง นิตยสารกีฬา

กีฬา คือ กีฬานั้นประกอบด้วยกิจกรรมปกติหรือทักษะที่อยู่ภายใต้กติกาซึ่งถูกกำหนดโดยความเห็นที่ตรงกันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพักผ่อน การแข่งขัน ความเพลิดเพลิน ความสำเร็จ การพัฒนาของทักษะ หรือหลายสิ่งรวมกัน กีฬาเป็นกิจกรรมที่ควบคู่กับการแข่งขัน และระบบคะแนน

การกีฬา มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านสุขภาพ และพลานามัย และด้านจิตใจ เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ กีฬาถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และชุมชน

          นิตยสารกีฬา เป็นนิตยสารที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับ เรื่องกีฬา ความแข็งแรงของร่างกาย ไลฟ์สไตล์ เทคนิคและวิธีการดูแลตนเอง เป็นต้น  นิตยสารกีฬาจึงเป็นตัวกลางที่เชื่อมโยงระหว่างกีฬา สุขภาพและตัวเราได้ดีที่สุด ทั้งนี้ทั้งนั้นนิตยสารแฟชั่นจึงอาจจะมีผลกระทบต่อสังคมทั้งในด้านดีและด้านเสีย แต่ส่วนใหญ่จะมีแต่ด้านที่ดีมากกว่า เพราะมีแต่เรื่องสุขภาพ บอกวิธีการรักษาร่างกายในแบบต่างๆ